Extra zorg

Schoolmaatschappelijk werk

Aan onze school is een schoolmaatschappelijk werker verbonden. Deze medewerker  maakt deel uit van het zorgteam en biedt daarnaast laagdrempelige zorg aan leerlingen. Het schoolmaatschappelijk werk wordt aangeboden als er sprake is van meerdere problemen die betrekking hebben op: opvoeding, de gezinssituatie, leefomgeving of bijvoorbeeld problemen in de onderwijssituatie. De schoolmaatschappelijk werker onderzoekt met de leerling wat het probleem is en waar mogelijke oplossingen liggen. Als het nodig is, worden de ouders erbij betrokken, bijvoorbeeld als een verwijzing naar een voorziening voor geestelijke gezondheidszorg verstandig lijkt. De mentor en de afdelingsleider worden op de hoogte gehouden, waarbij de schoolmaatschappelijk werker strikt vertrouwelijk omgaat met de situatie.

Schoolmaatschappelijk werker: Mw. J. van Gijn, j.vangijn@marnixgymnasium.nl

Vertrouwenspersoon

Binnen onze school proberen we leerlingen en medewerkers een veilige en prettige omgeving te bieden. Respect voor de ander en collegialiteit behoren tot de normale omgangsvormen. Als er toch problemen zijn die het functioneren in het dagelijks schoolleven belemmeren, dan kunnen leerlingen en personeel terecht bij een vertrouwenspersoon. Deze kan hulp bieden bij het oplossen van problemen waar de betrokkene zelf niet meer uitkomt. Een vertrouwenspersoon is medeverantwoordelijk voor een veilig schoolklimaat, organiseert voorlichting en werkt mee aan het opstellen van gedragsregels.

Een vertrouwenspersoon is aanspreekpunt bij meldingen van seksuele intimidatie, discriminatie en agressie en geweld; bij situaties waarin anderen worden gepest, psychisch of fysiek worden lastig gevallen, bedreigd of aangevallen.

De vertrouwenspersoon zorgt voor de eerste opvang en begeleiding van de klager, leerling of personeelslid, en samen zoeken zij naar oplossingen. Hij of zij geeft informatie over de mogelijke procedures, geeft ondersteuning en advies en is verplicht tot geheimhouding.

Vertrouwenspersoon: mw. N. van den Bos – n.vandenbos@marnixgymnasium.nl

De voor de Vereniging CVO geldende klachtenregeling is te raadplegen
onder: http://www.cvo.nl/cgi-oic/pagedb.exe/show?no=839

Hulp bij vermoedens huiselijk geweld en kindermishandeling

Elk jaar worden meer dan 100.00 kinderen en jongeren mishandeld in Nederland. GGD Rotterdam-Rijnmond  schat in dat er op elke school kinderen zitten die met mishandeling te maken hebben. Voor Rotterdamse scholen is afgesproken om te werken met de meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling Rotterdam-Rijnmond, het stappenplan dat helpt om actie te ondernemen bij vermoedens van genoemde problemen. Ook onze school werkt eraan mee om mogelijke problemen van kindermishandeling en huiselijk geweld te signaleren. Deze kunnen worden gemeld bij  de schoolmaatschappelijk werker van het zorgteam. Meer informatie over de meldcode is te vinden op www.meldcode.nl

Centrum voor Jeugd en gezin

Als het nodig is, kunnen school, ouders en/of leerlingen een beroep doen op het Jeugdzorgteam van het CJG. Dit team bestaat o.a. uit een jeugdarts en een sociaal verpleegkundige.

Contactgegevens
Centrum voor Jeugd en Gezin, Westblaak 171, 3012 KJ Rotterdam, 010 – 201 01 10
www.cjgrijnmond.nl

SISA

Ook is de school aangesloten bij SISA: Stadsregionaal Instrument Sluitende Aanpak. Via SISA vormen organisaties die met kinderen/jongeren werken een sluitend netwerk om kinderen/jongeren die risico’s lopen of bepaalde problemen hebben te signaleren en te begeleiden. Meer informatie hierover is te vinden op www.sisa.rotterdam.nl