Zorg

Begeleiding en zorg

Het Marnix Gymnasium is een school van middelgrote omvang. Door de kleinschaligheid kennen we elkaar en hebben we persoonlijke aandacht voor elkaar. Als er wat is, kunnen onze leerlingen altijd terecht bij de mentor of de docent. Het succes van een leerling wordt in belangrijke mate bepaald door intelligentie, werkhouding en inzet. Maar andere factoren kunnen ook van invloed zijn op de prestaties en het welbevinden van onze leerlingen. Alle leerlingen kunnen de zorg krijgen die ze nodig hebben; afhankelijk van de situatie wordt bekeken welke hulp of extra begeleiding een leerling nodig heeft.

De mentor

Om de overgang van de basisschool naar de eerste klas goed te laten verlopen, heeft elke leerling een mentor.  De mentor zorgt ervoor dat hij  op de hoogte is van het welbevinden van de leerling en houdt in de gaten of de studievoortgang naar wens verloopt. De mentor is het eerste aanspreekpunt bij overleg tussen thuis en school. Mentoren proberen problemen met schoolresultaten of sociaal-emotionele problemen met de leerling op te lossen.

In de eerste klas geeft de mentor ook studielessen, zodat leerlingen ‘leren leren’ en hun plek op de school vinden. In klas 3 en 4 helpt de mentor bij de profielkeuzebegeleiding en in klas 5 en 6 bij de oriëntatie op de vervolgstudie en de loopbaan.

Afdelingsleiders

Op het Marnix zijn drie afdelingsleiders; elk heeft twee leerjaren onder zijn hoede. Ze sturen de activiteiten binnen de leerjaren aan. Samen met de mentor dragen zij zorg voor de leerlingen uit hun leerjaar. Er kunnen zich situaties voordoen, waarbij de reguliere begeleiding ontoereikend is of waarbij gespecialiseerde inzet nodig is. Deze situaties worden overgedragen aan het zorgteam.

Het zorgteam

Het zorgteam is een multidisciplinair team dat bestaat uit:

  • Afdelingsleiders
  • Schoolmaatschappelijk werkster
  • Ambulante begeleiders
  • Vertegenwoordiger van het Centrum voor Jeugd en Gezin

In het zorgteam wordt besproken hoe een leerling het best geholpen kan worden als problemen de mogelijkheden van de mentor overstijgen. Er wordt een persoonlijk zorgplan gemaakt en uitgevoerd, indien nodig in overleg met de ouders en de mentor. Vaak voert de schoolmaatschappelijk werkster eerst een aantal gesprekken  met de leerling om tot een oplossing te komen. Soms moet er hulp buiten school worden gezocht; dan verwijst het zorgteam een leerling naar specialisten op het gebied van zijn/haar probleem. Meer hierover op de pagina extra zorg .