Exameninfo

School – en Centraal Examenreglement

De regels voor het schoolexamen en het centraal eindexamen staan beschreven in het School- en Centraal Examenreglement. Hierin staat alle informatie, die een leerling nodig heeft ten aanzien van de examens. Het document wordt voor 1 oktober op de ELO en op de website geplaatst.

Het Programma van Toetsing en Afsluiting

In het Programma van Toetsing en Afsluiting (PTA) wordt een overzicht gegeven van het hele programma van de schoolexamens van klas 4 tot en met klas 6. Het Marnix Gymnasium heeft ervoor gekozen om het PTA per vak in te richten. In het PTA staat vermeld wat de specifieke eisen zijn voor de verschillende vakken die een leerling volgt:

  • Een beschrijving van de PTA toetsen: aantal, week van toetsafname, stofomschrijving, duur van de toets, toetsvorm, weging van de verschillende toetsen binnen het totale SE en voor klas 4 en 5 de weging voor het rapport.
  • Een beschrijving van de praktische opdrachten: studielast, inleverdatum, weging van de praktische opdracht binnen het totale SE en voor klas 4 en 5, weging voor het rapport; ten slotte de herkansingsmogelijkheden.

Het PTA wordt ieder jaar opnieuw vastgesteld en aan het begin van het cursusjaar met het school- en centraal examenreglement aan de leerlingen bekend gemaakt. Uiterlijk 1 oktober van elk schooljaar wordt het PTA verzonden aan de Inspectie.