Procedure van aanmelding en toelating

Alle scholen in Rotterdam werken bij de overstap van het basisonderwijs naar het voortgezet onderwijs volgens dezelfde procedure. Deze staat beschreven in de Rotterdamse Plaatsingswijzer voor het schooljaar 2018-2019. Hieronder staat de procedure die Marnix hanteert voor aanmeldingen voor het schooljaar 2018-2019:

De aanmelding

U kunt uw zoon of dochter bij het Marnix Gymnasium aanmelden tot 16 maart 2018. Dat doet u door het inschrijfformulier in te vullen en aansluitend een afspraak te maken voor een kennismakingsgesprek. U ontvangt automatisch een email met daarin een voor u geplande afspraak. De kennismakingsgesprekken vinden plaats tussen 5 en 16 maart 2018.

Extra ondersteuning en/of speciale zorg

Indien uw zoon of dochter extra ondersteuning en/of speciale zorg nodig heeft, vragen wij u al vóór 5 februari een afspraak te maken voor een oriënterend gesprek met mw. Van Dongen, c.vandongen@marnixgymnasium.nl. Tijdens dit gesprek zal zij nader met uw zoon of dochter kennis maken en samen met u bespreken welke extra zorg en/of ondersteuning nodig is en of en hoe wij die kunnen bieden.

Kennismakingsgesprek

In het kennismakingsgesprek willen we graag uw zoon of dochter alvast een beetje leren kennen. We spreken over zijn of haar belangstelling, over het advies dat door de basisschool is gegeven, schoolervaringen, hobby’s, etc… Natuurlijk hebben we het er ook over waarom uw zoon of dochter graag naar het Marnix wil en hebben u en uw zoon of dochter gelegenheid vragen te stellen. Het gesprek duurt ongeveer 20 minuten.

We verzoeken u de volgende gegevens mee te nemen:

 1. Een volledig ingevuld adviesformulier met unieke aanmeldingscode conform de Rotterdamse Plaatsingswijzer. U krijgt dit van de basisschool.
 2. Een kopie van het paspoort of de identiteitskaart van de leerling.

Indien de leerling hierover nog niet beschikt kan tijdelijk één van de volgende documenten als bewijs van identiteit gelden:

 • een kopie van de brief van de belastingdienst met het BSN (burger-servicenummer), óf 
 • een uittreksel uit de gemeentelijke basisadministratie, óf
 • een kopie van het pasje van de zorgverzekering waarop het BSN vermeld staat.

De aanmelding is pas definitief indien u het adviesformulier met de unieke aanmeldingscode ingeleverd hebt. Dat kan tijdens het kennismakingsgesprek of tot uiterlijk 16 maart bij de administratie van de school.

De toelating

Het Marnix Gymnasium hanteert als toelatingseis een VWO-advies van de basisschool.

De plaatsing

De toelatingscommissie stelt de plaatsing van de leerlingen vast. Dit besluit wordt uiterlijk woensdag 21 maart 2018 meegedeeld aan de leerlingen en hun ouders.

Definitieve plaatsing geschiedt als de school over alle vereiste gegevens beschikt om de plaatsbaarheid van een leerling te kunnen vaststellen.

De omvang van ons gebouw laat niet toe dat er meer dan 5 eerste klassen worden gevormd, daarom kunnen wij voor het komende schooljaar maximaal 150 nieuwe leerlingen toelaten. Conform de richtlijnen in de Rotterdamse Plaatsingswijzer zal er een loting plaatsvinden indien het aantal plaatsbare leerlingen groter is dan het aantal beschikbare plaatsen. In geval van loting vindt deze plaats op 28 maart 2018.

Bij de plaatsing geeft het Marnix Gymnasium voorrang aan leerlingen die al een broer of zus op school hebben op het moment van aanmelding en aan leerlingen die hebben deelgenomen aan de Talentenklas 2017-2018.

Tijdpad

 • Aanmeldperiode: 5 februari t/m 16 maart 2018
 • Aanmeldgesprekken met leerling en ouders op afspraak: 5 t/m 16 maart 2018
 • Bekendmaking plaatsing 1e periode: woensdag 21 maart 2018
 • Eventuele loting in geval van over-aanmelding: 28 maart 2018
 • Bekendmaking definitief besluit over de toelating van leerlingen: 29 maart 2018
 • Indien er na de 1e aanmeldingsronde nog plaatsen beschikbaar zijn, start een 2e aanmeldingsronde conform de richtlijnen in de Rotterdamse Plaatsingswijzer: 10 t/m 13 april 2018
 • Indien er na de 2e aanmeldingsronde nog plaatsen beschikbaar zijn, start een 3e aanmeldingsronde conform de richtlijnen in de Rotterdamse Plaatsingswijzer.