Ouderbetrokkenheid

Contact met school & communicatie

De mentor is de contactpersoon tussen school en ouders. Als er tussentijds iets is, neemt hij contact op met thuis. Wij verwachten van de ouders dat zij op hun beurt ons op de hoogte houden van ontwikkelingen die van invloed kunnen zijn op de schoolprestaties en het welbevinden van hun kind. Ouders kunnen daarom altijd contact opnemen met de school en zo nodig een afspraak maken voor een persoonlijk gesprek met de mentor.

Om de ouders zo goed mogelijk te informeren over de vorderingen tijdens het schooljaar, krijgen de leerlingen drie keer per jaar een rapport mee. Via het webportaal kunnen ouders tussentijds de vorderingen van hun kind raadplegen.

Ouderavonden en ouderspreekuren

Voor meer algemene informatie over de klas in het betreffende leerjaar organiseert de school ouderavonden. Er zijn twee ouderavonden voor de ouders van de leerlingen uit het eerste leerjaar. Voor de ouders van leerlingen uit klas 2 t/m 6 is er minimaal één keer per jaar een ouderavond. In de jaaragenda staan de data van deze ouderavonden vermeld.

Tweemaal per jaar organiseert de school een docentenspreekuur. Tijdens de ’tien-minutengesprekken’ kunnen ouders met hun zoon of dochter de studievoortgang en de ontwikkeling van hun kind met een aantal docenten bespreken.

Nieuws en activiteiten

Voor bijzondere activiteiten die plaatsvinden op school krijgen ouders een uitnodiging via de e-mail.  Daarnaast kunnen ouders op de hoogte blijven van alle nieuws en activiteiten door regelmatig onze website te bezoeken en onder andere te kijken bij Nieuws.

Curatorium

Onze school heeft een curatorium, gevormd door ouders van leerlingen. Het curatorium is een verbinding tussen de school en de maatschappij. Omdat het Marnix Gymnasium onder het CVO-bestuur valt, heeft het curatorium geen bestuurlijke bevoegdheden.

De taak van het curatorium is tweeledig: enerzijds kan het curatorium de schoolleiding, en het CVO-bestuur gevraagd en ongevraagd adviseren. Anderzijds zorgt het curatorium voor verschillende uitvoerende taken, bij voorbeeld het mentoraat en de begeleiding van de leerlingenvereniging CGB.

Leden curatorium:
drs. E. Dortland
drs. H. Mooldijk
dhr. J. Koppelaar
dhr. A.H. van Osch

 

Schoolcontactpersonen

Voor leerlingen en ouders met een Marokkaanse of Turkse achtergrond zijn schoolcontactpersonen aan onze school verbonden. Zij kunnen helpen bij het oplossen van problemen die zich voordoen. Een gesprek kan worden aangevraagd via info@marnixgymnasium.nl